maszty_p.jpg

Samorząd

8 marca 1990 r. Sejm RP po wielogodzinnej debacie przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Decentralizacja władzy miała wiązać się z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, z szerokim uczestnictwem ludzi we władzy lokalnej. Egzamin z wdrażania nowej ustawy zdały te gminy, w których mieszkańcy podejmują liczne lokalne inicjatywy, są zainteresowani działaniami zbiorowymi, a władza lokalna stanowi jeden z ważnych czynników twórczych. W gminie Pomiechówek w skład rady gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym, wchodzi 15 radnych. Wójt gminy jest organem wykonawczym. W sołectwach na rzecz społeczności działają sołtysi, a wspierają ich powołane w tym celu rady sołeckie.