1.jpg

Raport o Stanie Gminy

Raport o Stanie Gminy jest dokumentem, który zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W szczególności zawiera realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Corocznie do dnia 31 maja przedstawiany jest Radzie Gminy, która na jego podstawie decyduje o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Raport jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat wspólnoty lokalnej oraz działań samorządu. Oprócz informacji na temat zaplanowanych i realizowanych inwestycji znajdują się w nim dane dotyczące budżetu, demografii, gospodarki przestrzennej, oświaty, ochrony środowiska i wielu innych dziedzin naszego społecznego życia.