maszty_p.jpg

Zrealizowane projekty

Projekt „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”

znaki-unijne-eusługi.png [45.07 KB]
Gmina Pomiechówek
realizuje w partnerstwie z Gminami Leszno, Stare Babice, Zakroczym, Leoncin projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.„e-usługi miedzy Wisłą a Kampinosem”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-Usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja, postępowanie znak: RPMA.02.01.01-14-2932/15.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz u Partnerów i Lidera. Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach.

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów (osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Całkowita wartość projektu: 7 022 451,26 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 252 446,31 zł

Planowany okres zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.

 

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu

Plakat poziom A3 spad 2 mm z EFRR-1-1 (002).jpg [696.87 KB]

Projekt Mobilność

Gmina Pomiechówek realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, postępowanie znak: RPMA.04.03.01-14-9836/17. Celem głównym projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, jako element strategii zmierzającej do globalnej redukcji emisji CO2. Celem strategicznym niniejszego projektu jest budowa sprawnego łańcucha logistyki pasażerskiej Obszaru Metropolitarnego Warszawy oraz zapewnienie zmiany środka transportu samochodowego na publiczny lub indywidualny rowerowy. Planowany okres zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 37 158 300,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE i BP: 31 173 407,00 zł

Projekt koncentruje się na kilku działaniach. Po pierwsze zakłada organizację wewnątrzgminnego transportu zbiorowego opartego na już istniejących liniach autobusowych, dających możliwość podróży do i z każdej miejscowości. Planuje się zakup autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury niezbędnej do jego obsługi, w postaci nowoczesnych inteligentnych przystanków zasilanych energią słoneczną, stacji ładowania i bazy autobusowej. Przy dworcu kolejowym w Pomiechówku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe składające się z parkingu typu „Parkuj i jedź” oraz „Bike & Ride”. W miejscowościach Goławice Pierwsze i Drugie, Kosewko, Czarnowo oraz Pomiechówek powstanie sieć ścieżek pieszo rowerowych a w wielu punktach gminy zostaną ustawione stacje rowerowe z systemem wypożyczania podobnym jak w stolicy i wyposażone zarówno w rowery tradycje jak i elektryczne. Ważnym elementem dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będzie budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż mostu na rzece Wkra w Pomiechówku. Wszystkie te działania mają na celu zmianę środka transportu z indywidualnego samochodowego na publiczny lub indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do centrum przesiadkowego, umożliwienie sprawnego i komfortowego dotarcia do obszaru Metropolii Warszawskiej mieszkańcom gminy pracującym lub uczącym się poza jej granicami, zapewnienie komfortowego transportu zbiorowego w obrębie gminy, opartego na rozwiązaniach proekologicznych, umożliwienie szerokiego wykorzystania transportu rowerowego w obrębie gminy. 

znaki-unijne-eusługi.png [45.07 KB]

 

Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Celem projektu jest Poprawa dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Pomiechówek, poprzez rozbudowę i modernizację budynku gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie i modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. W wyniku realizacji projektu powstał budynek z nowocześnie wyposażonymi salami do prowadzenia działalności kulturalnej, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę, docieplenie ścian, posadzek i dachu budynku. Wymieniona została stolarka okienno-drzwiowa. Zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Budynek został wyposażony w system automatycznej regulacji temperatury.

Grupą docelową projektu jest cała społeczność Gminy Pomiechówek, oraz turyści a także pracownicy innych domów kultury w regionie.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.01.2019 r.

Wartość projektu: 6 504 001,85 zł

Wartość dofinansowania: 3 471 311,69zł

Tablica_GOK.JPG [75.01 KB]