IMG_6144_p.jpg

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało powołane przez wójta gminy jako struktura organizacyjna odpowiedzialna za proces przygotowania i kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych oraz ich usunięcia na obszarze gminy Pomiechówek. 

Działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczą harmonijnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze gminy w celu zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia wynikających ze stanów kryzysowych będących następstwem działania sił przyrody, katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka oraz zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Gminny Punkt Kontaktowy
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 27 28 lub 500 530 458
oc@pomiechowek.pl