most_park_pomiechowek_300_dpiDSC_9688.jpg

O Pomiechówku

Pomiechówek to podwarszawska miejscowość, położona w północnej części województwa mazowieckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 102,70 km2 zamieszkałą przez 9022 osób. Administracyjnie gmina składa się z 26 sołectw. Jej położenie nad rzekami Wkrą i Narwią, w dogodnym mikroklimacie (blisko 3000 ha lasów) zdecydowało o rekreacyjnym kierunku jej rozwoju. Na spragnionych odpoczynku na łonie natury czekają rezerwaty przyrody, na szukających bezpiecznej okolicy do zamieszkania - z dostępną infrastrukturą a przy tym miejsc urokliwie położonych – czekają działki pod zabudowę jednorodzinną. Dla inwestorów przygotowaliśmy obszar blisko 200 ha pod inwestycje, zlokalizowany w sąsiedztwie portu lotniczego w Modlinie. Czytelny układ przestrzenny gminy pozwala na oddzielenie strefy sadowniczej od strefy rekreacyjnej oraz od strefy inwestycyjnej.

Gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne, przebiega przez nią magistrala kolejowa E-65 Warszawa-Gdańsk oraz droga krajowa 62 Nowy Dwór Mazowiecki - Serock i droga wojewódzka 621 Legionowo - Nasielsk - Płońsk. W pobliżu granic gminy (ok. 5 km) biegnie droga krajowa nr 7 Warszawa - Mława - Gdańsk. W kontekście przyciągania inwestycji do regionu, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych i krajowych, niezwykle ważną rolę odgrywa infrastruktura techniczna czyli wyposażenie regionu w sieć gazową, elektryczną, wodociągową czy kanalizacyjną. Obszar Gminy Pomiechówek w 49% objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, strefa inwestycyjna w Nowym Modlinie - w 100%. Przygotowane tereny pod inwestycje w rejonie lotniska Modlin przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi, a także wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną - drogi, przyłącza energetyczne, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także wodę i gaz.

Pomiechówek w liczbach:

Liczba ludności - 9022 w tym 4661 kobiet i 4361 mężczyzn

Średni wiek mieszkańców gminy wynosi 41,2 lata, co jest porównywalne ze średnim wiekiem mieszkańców województwa jak i Polski

Wiek produkcyjny: 5595 osób, co stanowi 62% mieszkańców,

Stopa bezrobocia rejestrowanego: 6,8%

W gminie Pomiechówek na 1000 mieszkańców pracują 94 osoby. 55,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,3% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Pomiechówek wynosiło w 2020 roku 6,8% (7,4% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pomiechówek wynosiło 5 781,86 PLN, co odpowiada 111.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pomiechówek 1 054 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -886. 14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pomiechówek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,5% w przemyśle i budownictwie, a 24,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), a 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców: 6,08/1000 mieszkańców

Wydatki i dochody z budżetu na 1 mieszkańca:

 • Wydatki: 65 313 926,96 co daje 7 239,40 zł na 1 mieszkańca
 • Dochody: 65 231 390,33 co daje 7 230,25 zł na 1 mieszkańca


Podmioty wpisane do rejestru REGON:

W gminie Pomiechówek w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 996 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 775 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 55 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pomiechówek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (16.1%).

Infrastruktura techniczna:

49% obszaru gminy Pomiechówek objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Sieć gazowa – 22,68%
Sieć ciepłownicza – 82,28%
Kanalizacja – 95,23%

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,36% mieszkań posiada łazienkę, 82,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,68% z gazu sieciowego.

Charakterystyka Pomiechówka:

 • Gospodarka:
  Dominujące branże: rolnictwo, sadownictwo, handel, mechanika pojazdowa
  Funkcjonująca strefa aktywności gospodarczej
 • Demografia:
  Przewaga osób w wieku produkcyjnym,
  Korzystna struktura wiekowa,
 • Turystyka:
  Rozwijający się rynek turystyczny,
  Gmina rekreacyjna,
  Atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego,
  Przez teren gminy przepływają dwie rzeki Wkra oraz Narew
 • Lokalizacja:
  179 ha zlokalizowane w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  Podstrefa Pomiechówek
  4 działające firmy,
  Branże: cukiernicza, kosmetyczna, wyrobów silikatowych,

 

Powyższe dane statystyczne pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

image.png [261.11 KB]