IMG_20210912_104836_DxO.jpg

PomInvest

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)

Gmina Pomiechówek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (Pom Invest)”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 3.1.2 Rozwój MŚP, postępowanie znak: RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału inwestycyjnego i przedsiębiorczości w gminie Pomiechówek.

W ramach projektu tereny inwestycyjne zostaną kompleksowo wyposażone w infrastrukturę techniczną, siec kanalizacyjną, sanitarna, deszczową, wodociągową i telekomunikacyjną (światłowodową). Dodatkowo w ramach projektu zostanie wybudowana wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna: drogi dla pojazdów samochodowych, ścieżki rowerowe, chodniki wraz z infrastruktura towarzysząca. Urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi położone na terenie realizowanej inwestycji zostaną powiązane z istniejącą siecią. Siec elektroenergetyczna i gazowa zostanie zrealizowana przez podmiot zewnętrzny.

Całkowita wartość projektu: 55 407 985,62 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 34 089 596,76 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Budżetu Państwa:  4 385 078,05 zł

Planowany okres zakończenia realizacji projektu: 31.08.2023 r.

znaki-unijne-eusługi.png [49.37 KB]

image.png [261.11 KB]