20210921_125403.jpg

Wycinka drzew

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkiem wszystkich mieszkańców gminy Pomiechówek jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte;
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Pomiechówek dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że wójt gminy Pomiechówek nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

Ponadto niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 15 października do końca lutego.