smieci_20220203114915.jpg

Deklaracja

Każdy właściciel nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w której określa ilość osób, za które będzie ponosił opłaty. Natomiast każda zmiana danych zawartych w złożonej deklaracji (zmiana liczby osób, stawek) wymaga ponownego złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.