ZZK_8595.jpg

Program "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W punkcie można dowiedzieć się o rodzajach przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku – wymianę okien, drzwi zewnętrznych czy ocieplenie ścian.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 1 (II piętro) i jest czynny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

 • poniedziałek w godzinach 10:30 – 15:30
 • wtorek w godzinach 10:30 – 15:30


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie do najwyższego poziomu mogą otrzymać osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,


lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie podwyższone mogą otrzymać osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostałe osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego przekracza powyższe kwoty mogą otrzymać dofinansowanie podstawowe pod warunkiem, że dochód roczny osoby składającej wniosek nie przekracza kwoty 100 000 zł.


Na jakie koszty kwalifikowane można uzyskać dotację?

Dotację można otrzymać na:

 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • Pompę ciepła powietrza/wody
 • Pompę ciepła powietrza/wody o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Pompę ciepła typu powietrze/powietrze
 • Gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownię gazową
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Kocioł na węgiel
 • Kocioł zagazowujący drewno
 • Kocioł na pellet drzewny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Instalację centralnego ogrzewania
 • Instalację ciepłej wody użytkowej
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

Więcej na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

ZZK_8595.jpg [700.32 KB]