Komunikaty

Sprawozdanie z XXXI Sesji Rady Gminy Pomiechówek

29-09-2017

Sprawozdanie z XXXI Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 28 września  2017 r. w sali konferencyjnej CIS

Początek sesji – godz.8:00

W obradach, którym przewodniczył Jan Drzazgowski, Przewodniczący Rady Gminy, udział wzięli : radni gminy, Wójt Gminy, zastępca Wójta, p.o. Skarbnika Gminy,  Sekretarz Gminy, Radca Prawny, Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektorzy placówek oświatowych,  sołtysi wsi.

Rada obradowała w 13 osobowym składzie, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej sołtys wsi Nowe Orzechowo.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 11. Informacja nt. stanu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od lipca 2016 roku do czerwca 2017 r. i działalności PSZOK za 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie Gminy Pomiechówek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości gruntowej w Nowym Modlinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości pod drogi gminne w Błędowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej w Pomiechówku.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami Rady Gminy.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń