maszty_p.jpg
08.11.2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pomiechówek

W dniu  9 listopada 2023 r. o g.13:30 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pomiechówek.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek na lata 2018 – 2022, za lata 2021 – 2022.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pomiechówek.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/380/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
 13. Sprawy różne.