maszty_p.jpg
08.11.2023

LIII Sesja Rady Gminy Pomiechówek

W dniu 14 listopada 2023 r. o godz.8:15 w sali konferencyjnej CIS ul. Nasielska 3, odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji z dnia 28 września 2023 r. i LII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 3 listopada 2023 r.
 4. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych Gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2022.
 5. Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek na lata 2018 – 2022, za lata 2021 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pomiechówek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/380/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.