maszty_p.jpg
07.09.2023

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz.U. z 2023 r., poz.1073)

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  • Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pod warunkiem pełnienia także funkcji sołtysa po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pomiechówek na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku, gdyby organ gminy nie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W powyższym przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi na to, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2142 ze zm).

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Pomiechówku:

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim O/Pomiechówek

92 8011 0008 0020 0200 0273 0001

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.