maszty_p.jpg
15.02.2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności

Gmina Pomiechówek w roku 2024r. przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt dofinansowania 78 517,00zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W roku 2024 r. wsparciem Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie objętych 7 osób, w tym:

  • 3 dzieci poniżej 16 r.ż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności,
  • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Zadaniem Asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Usługi asystencji osobistej będą polegały w szczególności na:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnicy Programu za usługi asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

PLAKAT ASYSTENT_page-0001.jpg [476.34 KB]