Fundusz sołecki

W kwietniu 2009 r. weszła w życie przygotowana przez rząd ustawa o funduszu sołeckim, celem której jest zwiększenie roli i aktywności sołectw jako wiejskich jednostek pomocniczych gmin. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie decyduje rada gminy. Zagwarantowane pieniądze mają zostać przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

W 2011 roku Rada Gminy Pomiechówek podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego w następnym roku. Tym samym w ręce sołectw oddaliśmy część środków na finansowanie skromnych, ale istotnych działań na rzecz swoich społeczności.

260 tys. zł – przeznaczyliśmy w 2012 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego; decyzją mieszkańców sołectw, środki zostały przeznaczone m.in. na budowę progów zwalniających, wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego, ukwiecenie placu zabaw, remont klubu wiejskiego.

274 tys. zł – oddaliśmy w ręce mieszkańców sołectw na realizację wybranych przez nich zadań w roku 2013, wśród nich: umundurowanie ochotników straży pożarnej, wykonanie oświetlenia drogowego, inwestycje drogowe.

Decyzje w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego podejmowane są podczas zebrań wiejskich – masz pomysł na co je przeznaczyć? Zgłoś się do swojego sołtysa!

„Ustawa choćby najlepsza, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Polska wieś potrzebuje wielorakiego wsparcia, ale sama poprzez aktywność opartą na pięknej wielowiekowej tradycji wspólnotowego działania i pomocy sąsiedzkiej może też wiele osiągnąć. Wierzę, że fundusz sołecki może odegrać dużą rolę na wsi, wspomagając aktywnych w ich działaniach i budząc aktywność tam, gdzie jej nie ma. O sukcesie zadecydują ludzie”.

Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

„Decyzję o przeznaczeniu środków podjęliśmy jednomyślnie. Remont na bocznych drogach to dla naszego sołectwa priorytet. W przyszłym roku, jeśli również będzie taka możliwość, środki przeznaczymy na drogi”.

Małgorzata Sawicka, sołtys wsi Cegielnia Kosewo

„Uzyskane środki przeznaczymy na remont drogi i organizację festynu. Mamy również plany utworzenia u nas małego ogródka jordanowskiego. Pieniądze z funduszu sołeckiego w kolejnych latach pomogą nam w realizacji tego zadania”.

Sławomir Stanisławski, sołtys wsi Nowe Orzechowo

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl