Urząd Stanu Cywilnego

Jubileusz pożycia małżeńskiego - wniosek

Podanie o skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego

Odtworzenie aktu małżeństwa zawartego za granicą - wniosek

Odtworzenie aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą - wniosek

Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą - wniosek

Sprostowanie błędu w akcie USC - wniosek

Uzupełnienie danych w aktach USC - wniosek

Wpisanie do ksiąg USC aktu urodzenia sporządzonego przed dniem 1 stycznia 1946 - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu zgonu - wniosek

Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego - wniosek

Pliki do pobrania

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu małżeństwa zawartego za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu zgonu, który miał miejsce za granicą - wniosek

Zmiana nazwiska i imienia - wniosek

Oświadczenie o powrocie do nazwiska - wniosek

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl