Urząd Stanu Cywilnego

Jubileusz pożycia małżeńskiego - wniosek

Podanie o skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego

Odtworzenie aktu małżeństwa zawartego za granicą - wniosek

Odtworzenie aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą - wniosek

Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą - wniosek

Sprostowanie błędu w akcie USC - wniosek

Uzupełnienie danych w aktach USC - wniosek

Wpisanie do ksiąg USC aktu urodzenia sporządzonego przed dniem 1 stycznia 1946 - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka - wniosek

Wydanie odpisu skróconego aktu zgonu - wniosek

Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego - wniosek

Pliki do pobrania

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu małżeństwa zawartego za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą - wniosek

Rejestracja w polskich księgach USC aktu zgonu, który miał miejsce za granicą - wniosek

Zmiana nazwiska i imienia - wniosek

Oświadczenie o powrocie do nazwiska - wniosek

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń