Nowy członek rodziny – formalności związane z urodzeniem dziecka

Urodziło Ci się dziecko? Nie zwlekaj z formalnościami.

Urodzenie dziecka wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Pierwszych z nich dokonuje się już w szpitalu – personel medyczny zbiera informacje dotyczące ojca i matki dziecka, a następnie przekazuje do urzędu stanu cywilnego lub wręcza rodzicom przy wypisie kartę urodzenia dziecka.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Tutaj zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka.

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu urodzenia:

  • pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim;
  • skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

Do sporządzenia aktu urodzenia dziecka nie przedkłada się odpisów aktów stanu cywilnego, o których mowa w punktach 2 i 3, jeśli akty te zostały sporządzone w tym samym urzędzie stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

Zgłaszając urodzenie dziecka rodzice wybierają dla dziecka imię (imiona). Udając się więc do Urzędu Stanu Cywilnego, należy mieć już ustalone imię, jakie dziecko będzie nosiło.

W przypadku, jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa, polegającą na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. 

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami:

  • każdym kierownikiem USC,
  • sądem opiekuńczym,
  • polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim,
  • notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – jeżeli życiu ojca lub matki dziecka grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Po zgłoszeniu narodzin dziecka w Ewidencji Ludności nadawany jest numer PESEL.

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, a także PESEL dziecka, będą potrzebne, aby ubiegać się o tzw. becikowe. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka należy się wszystkim rodzinom, którym narodziło się dziecko. W celu jego otrzymania należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Prócz wymienionych wcześniej dokumentów trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty oraz pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe.

Rodzice muszą pamiętać także o:

  • zgłoszeniu dziecka w przychodni (wypełnienie karty o wyborze lekarza i pielęgniarki środowiskowej);
  • zgłoszeniu dziecka do ZUS-u (w miejscu pracy jednego z rodziców).

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl