Małżeństwo w świetle prawa

Ślub cywilny, kościelny czy konkordatowy?

Polskie prawo dopuszcza ślub cywilny, kościelny i konkordatowy. Aby związek miał moc prawną należy wybrać ślub cywilny lub konkordatowy. Przygotowania do ceremonii powinno się rozpocząć 6 miesięcy przed datą zawarcia związku małżeńskiego, ale zapobiegliwi robią to czasami jeszcze wcześniej. Dotyczy to szczególnie okresów świątecznych lub miesięcy od maja do września, ponieważ wtedy zdecydowanie wzrasta ilość zawieranych związków.

Ślub cywilny
Narzeczeni z reguły zawierają związek małżeński w miejscu zamieszkania lub zameldowania i na tej zasadzie dobierają Urząd Stanu Cywilnego, w którym będą załatwiać stosowne formalności. Jeżeli zgłosicie się Państwo kilka miesięcy przed ceremonią, łatwiej jest wybrać dogodny termin, ostatecznie najpóźniej 31 dni przed datą ślubu musicie osobiście zgłosić się do USC.

W przypadku załatwiania formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pomiechówku, należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 84 zł w kasie urzędu bądź na konto: Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział Pomiechówek 
92 8011 0008 0020 0200 0273 0001 ,
okazać dowody tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

  • oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia, w przypadku wdów, wdowców oryginały skróconych odpisów aktu zgonu współmałżonka, osoby rozwiedzione dostarczają oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  • pisemne zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
  • oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić małżonkowie i ich dzieci po ślubie.

Świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby pełnoletnie, dowolnej płci, mówiące po polsku, w przypadku jeżeli świadkiem jest obcokrajowiec, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Zawarcie małżeństwa odbywa się w obecności pary narzeczonych, kierownika USC, świadków oraz zaproszonych gości. Najpierw urzędnik wygłasza mowę o roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej, a następnie wygłasza formułę, w której narzeczeni wzajemnie deklarują chęć poślubienia. Po przysiędze prowadzący ceremonię ogłasza, iż małżeństwo zostało zawarte. Jako symbol związku małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Ta część uroczystości trwa około 15 minut, po czym następuje podpisanie aktu małżeństwa: najpierw przez Państwa Młodych, a następnie przez świadków oraz urzędnika USC. Uroczystość kończą życzenia dla nowożeńców, które jako pierwszy składa urzędnik, a następnie świadkowie, rodzice i goście. Tradycyjnie po głównej części uroczystości wznoszony jest toast za pomyślność Młodej Pary.

Ślub kościelny

Ceremonia ta odbywa się w kościele w obecności kapłana. Podczas uroczystej mszy młodzi zawierają związek małżeński, który jednak nie ma mocy prawnej. Jeżeli spełnicie Państwo określone wymagania, ślub ten jest uznawany administracyjnie – mowa o ślubie konkordatowym. Zwyczajowo ślub kościelny odbywa się w parafii Panny Młodej, jednak ostatnio, ze względu na większe migracje Polaków i modę na nietypowe miejsca, zasada ta nie jest tak ściśle przestrzegana. Ceremonia ślubna może odbyć się w dowolnie wybranym kościele, w którym załatwia się wszystkie formalności. Od swoich parafii potrzebujecie Państwo jednak zgody proboszcza. Aby spisać protokół przedślubny, należy przedstawić dokumenty takie same jak w przypadku ślubu konkordatowego. Z tą różnicą, że przed uroczystością w kościele trzeba dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez USC.

Ślub konkordatowy

Decyzja o takim ślubie jest bardziej praktyczna – zawieracie Państwo związek wyznaniowy (w większości wypadków katolicki) i jednocześnie otrzymujecie cywilny akt zawarcia małżeństwa. Dzięki porozumieniu, które zostało zawarte ze Stolicą Apostolską, śluby zawierane w kościele mogą mieć skutki prawne.

Nie wcześniej niż trzy miesiące przed uroczystością należy zgłosić się z dowodami i skróconymi odpisami aktów urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego i poprosić o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Jest ono ważne tylko 3 miesiące.
Koszt zaświadczenia to 84 zł, należy uiścić je w kasie urzędu bądź na podane wyżej konto wpisując jako powód opłaty sporządzenie aktu małżeństwa.

W dniu ślubu podpisujecie Państwo zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego. Dokument ten podpisują także świadkowie, natomiast ksiądz składa swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa. W ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa Kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC, w którym sporządza się akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po tygodniu od daty ślubu w kościele możecie odebrać cywilny odpis aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego  właściwym  dla siedziby kościoła, w którym braliście ślub. Otrzymujecie Państwo  bezpłatnie 3 egzemplarze odpisu aktu małżeństwa.

WAŻNA  INFORMACJA!

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na zmianę nazwiska noszonego  po zawarciu związku małżeńskiego to należy jak najszybciej złożyć dokumenty o wymianę dowodu osobistego. Dowód jest ważny 3 miesiące od daty zawarcia związku małżeńskiego i po tym czasie zostaje automatycznie unieważniony.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl