Komunikaty

XXXI Sesja Rady Gminy Pomiechówek

26-09-2017

 W dniu 28 września 2017 r. o godz.8:00  w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Pomiechówek

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

4.   Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej sołtys wsi Nowe Orzechowo.

5.   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

7.   Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

11.  Informacja nt. stanu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od lipca 2016 roku do czerwca 2017 r. i działalności PSZOK za 2016 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie Gminy Pomiechówek.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości gruntowej w Nowym Modlinie.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości pod drogi gminne w Błędowie.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej w Pomiechówku.

20.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami Rady Gminy.

21.  Interpelacje i zapytania Radnych.

22.  Sprawy różne.

23.  Zamknięcie sesji.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń