Komunikaty

XXIII Sesja Rady Gminy Pomiechówek w trybie zdalnym

09-11-2020

Posiedzenia Komisji, Sesje Rady Gminy w trybie zdalnym

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwoływania posiedzeń Rady Gminy właśnie poprzez tryb zdalny.

 

W dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 8:15 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Pomiechówek, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX, XXI i XXII Sesji Rady Gminy Pomiechówek.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.05.2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy miedzy sesjami Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Drzazgowski


 

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl