Komunikaty

XX Sesja Rady Gminy Pomiechówek

10-07-2020

W dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 8:15 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Pomiechówek w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

 

Proponowany  porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
 4. Raport o stanie gminy za 2019 rok:
  1. 1. debata nad raportem.
  2. 2. podjęcie  uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pomiechówek.
 5. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2019 rok:
  1. 1. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. 2. Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta miny Pomiechówek.
  3. 3. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek.
  4. 4. Dyskusja dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2019 rok.
  5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za rok 2019.
  6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości pod drogę gminną w Nowym Modlinie.
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 


 

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl