Komunikaty

XVII Sesja Rady Gminy Pomiechówek

10-02-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji z dnia 30.12.2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pomiechówek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pomiechówek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/166/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012 e. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności ponoszonej przez osobę skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata ( ul. Kupiecka).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata (dz.nr 1353 Pomiechówek)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata (dz.nr127/1 Pomiechówek).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl