Komunikaty

XVI Sesja Rady Gminy Pomiechówek

28-12-2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.8:15 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII, XIII, XIV i XV Sesji Rady Gminy Pomiechówek.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  1. Głosowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
  2. Głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2020
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarczej nt. projektu budżetu;
  3. Debata budżetowa;
  4. Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok;
  5. Glosowanie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na 2020 rok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Pomiechówek na 2020 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Pomiechówek między sesjami Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

 


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl