Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

04-07-2018

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży, 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/314/2018 Rady Gminy w Pomiechówku, z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pomocnia, gminie Pomiechówek, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 19- Pomocnia, gminie Pomiechówek:
 

 

L.p.

 

Nr działki

 

Powierzchnia działki

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

1.

 

 

50/1

 

3,3865 ha

 

1 490 000,00 zł + 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

WA1N/00057321/5

 

 

 

 

Działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, na terenie płaskim. Usytuowane wśród zabudowy mieszkaniowej. Dla działek dostępna jest energia elektryczna, wodociąg gminny i droga publiczna.

 

 

 

 

Położone są na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagos -podarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy działka nr 50/1 projekto- wana jest pod budowę budynku usługowego-hotelu, a działki nr 50/2, 50/3 i 50/4  projektowane są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

 

2.

 

50/2

 

1,0000 ha

 

 

470 000,00 zł + 23% VAT

 

 

3.

 

50/3

 

1,0000 ha

 

470 000,00 zł + 23% VAT

 

 

4.

 

50/4

 

1,0000 ha

 

470 000,00 zł + 23% VAT

 

 
 
Wpłaty całej ceny nieruchomości, która zostanie osiągnięta w przetargu, należy dokonać nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży notarialnej.
Termin do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów upływa z dniem 17 sierpnia 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12) w godz. 800-1400, telefon (22) 765 27 12.
 
                                                                                                                                                                        Wójt
                                                                                                                                                                        Dariusz Bielecki
 
        
 
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl