Komunikaty

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

07-02-2020

11 lutego 2020 r. o g.14:00 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

2.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia odpłatności ponoszonej przez osobę skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek,

2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pomiechówek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pomiechówek.

4) uchylenia Uchwały Nr XXI/166/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek.

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń publicznych, stanowiących własność gminy Pomiechówek.

6. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewo.

2) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata ( dz.nr 127/1 w Pomiechówku)

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata ( dz. nr 1353 w Pomiechówku)

4) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata ( ul. Kupiecka 10).


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl