Komunikaty

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy Pomiechówek

14-11-2017

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 14 listopada  2017 r. w sali konferencyjnej CIS

 

Początek sesji – godz.8:00

W obradach, którym przewodniczył Jan Drzazgowski, Przewodniczący Rady Gminy, udział wzięli : radni gminy, Wójt Gminy, zastępca Wójta, p.o. Skarbnika Gminy,  Sekretarz Gminy, Radca Prawny, Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektorzy placówek oświatowych,  sołtysi wsi.

Rada obradowała w 14 osobowym składzie, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności oświaty w gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. gen.Wiktora Thomme’e w Pomiechówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen.Wiktora Thomme’e w Pomiechówku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pomiechówku w Branżową Szkołę I Stopnia w Pomiechówku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.08.2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Pomiechówku.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocności i przyjęciu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Pomiechówek.

Ad.4

W tym punkcie obrad  poinformowano na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Jak poinformował Przewodniczący Rady Gminy, wszyscy Radni złożyli oświadczenia w terminie tj. do 30 kwietnia 2017 r.  W wyniku przeprowadzonych czynności Urząd Skarbowy stwierdził uchybienia formalne w oświadczeniach majątkowych sześciu radnych.

Z informacji Wójta Gminy wynika, że oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych zostały złożone w wymaganym terminie. W toku przeprowadzonych czynności, Urząd Skarbowy stwierdził uchybienia formalne wobec 9 osób, spośród zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.

Ad. 5

Rada zapoznała się i przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności oświaty w gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2016/2017.

Ad.6

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pomiechówku.

Ad.7

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goławicach Pierwszych.

Ad.8

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Orzechowie.

Ad.9

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pomiechówku w Branżową Szkołę I Stopnia w Pomiechówku.

 

Jak wynika z uzasadnienia uchwały stwierdzające przekształcenie szkoły z mocy prawa ( uchwały deklaratoryjne) powinny być podjęte po nastąpieniu przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów ustawowych, a więc po 1 września a przed 1 grudnia 2017 r. Uchwały te stanowią akty założycielskie szkół powstałych w wyniku ustawowego przekształcenia.

 

Ad.10

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

oraz

w punkcie 11

 uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

Ad. 12

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Ad.13

 Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie sołectw.

 

Zmieniono  § 10 ust. 6, który  otrzymał następujące brzmienie:

„ 6. Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. W takim przypadku liczba uczestniczących stanowi ważne quorum do przeprowadzenia zebrania wiejskiego i podejmowania uchwał.”

Ad.14

Rada Gminy podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.

Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia nowych regulaminów:

- wypożyczania sprzętu „Małego Turysty”

- wypożyczalni zimowego sprzętu sportowego,

- wypożyczalni sprzętu do Nordic Walking.

Ad.15

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 z dnia 26.07.2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul.Szkolnej 3 w Pomiechówku.

 

Pełne teksty podjętych Uchwał znajdują się na stronie internetowej Gminy –  BIP.

 

 

 

Ad.16

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Pomiechówek

między sesjami Rady Gminy Pomiechówek

w kadencji 2014 – 2018

w okresie: 28 września 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

 

1.     Udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy.

2.     Przyjmowanie interesantów.

3.     Koordynacja prac w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa dydaktyczno-rekreacyjnego kompleksu leśnego "Dolina Wkry w Pomiechówku”.

4.     Udział w naradach koordynacyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej
wraz z dobudową łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowobudowaną halą oraz budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Orzechowo”.

5.     Koordynacja prac w ramach realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej
w miejscowości Pomiechówek”.

6.     Koordynacja prac w ramach realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej im Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku w zakresie  termomodernizacji budynku”.

7.     Udział w naradach koordynacyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku
i prace remontowe Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie”.

8.     Nadzór nad budową sali gimnastycznej i boiska w Goławicach Pierwszych.

 

9.     Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu drogowego nad rzeką Wkrą, wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami w tym ciągami pieszo-rowerowymi, punktami świetlnymi i odcinkiem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pomiechówek (27.09.2017 r.).

10.  Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży warunkowej nieruchomości gruntowej
w Nowym Modlinie – w wyniku przetargu przeprowadzonego 22 sierpnia 2017 r. (28.09.2017 r.).

11.  Wprowadzenie na budowę Wykonawcy przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku (29.09.2017 r.).

12.  Przekazanie Kuratorowi Oświaty zestawienia zbiorczego – stan na 30 września 2017 r. w zakresie systemu informacji  oświatowej dot. placówek oświatowych gminy Pomiechówek (5.10.2017 r.).

13.  Podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa na nieruchomości gminnej przy ul. Kilińskiego 1 w Pomiechówku (6.10.2017 r.).

14.  Ogólnopolski Bieg Warsa i Sawy w gminie Pomiechówek (7.10.2017 r.).

15.  Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę (8.10.2017 r.).

16.  Udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gminnych placówkach oświatowych (13.10.2017 r.).

17.  Udział w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu na terenie gminy Pomiechówek
(17.10.2017 r.).

18.  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
w Stanisławowie (18.10.2017 r.).

19.  Udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich RP (19.10.2017 r.).

20.  Podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości w Nowym Modlinie  – w wyniku przetargu przeprowadzonego 22 sierpnia 2017 r. i nie wykonania prawa pierwokupu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Stefę Ekonomiczną (23.10.2017 r.).

21.  Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
dla gminy Pomiechówek” (23.10.2017 r.).

22.  Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek” (23.10.2017 r.).

23.  Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek” (23.10.2017 r.).

24.  Odbiór techniczny dróg gminnych  w miejscowościach: Czarnowo, Kikoły, Wójtostwo i Pomiechowo
ul. Rolnicza, wykonawca Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o.o.,
koszt: 220 537,04 zł (24.10.2017 r.).

25.  Złożenie wniosku do Starosty Nowodworskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wczasowej w Pomiechówku w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
i poszerzenia jezdni istniejącej (25.10.2017 r.).

26.  Odbiór techniczny przebudowy drogi ul. Przytorowej w Pomiechówku, wykonawca TIT BRUK,
Nowe Miasto nad Pilicą, koszt wykonania robót 297 259,19 zł (30.10.2017 r.).

27.  Odbiór techniczny robót remontowych i  termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej
w Starym Orzechowie, wykonawca USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Dariusz Górecki z Warszawy, koszt: 1 357 216,29 zł (31.10.2017 r.).

28.  Zgłoszenie do Wojewody Mazowieckiego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Pomiechówek w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działki ew. nr 258/1, 2234 obręb 01 Pomiechówek (6.11.2017 r.).

29.  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej
w miejscowości Pomiechówek (7.11.2017 r.).

30.  Obchody Narodowego Święta Niepodległości – udział w uroczystej Mszy Świętej oraz złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie (11.11.2017 r.).

31.  Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:

- Zakupiono 2 siatki do bramek do piłki nożnej w ramach funduszu obywatelskiego sołectwa Pomiechówek, koszt: 440,00 zł,

- Zakupiono znaki drogowe w celu oznakowania przejść dla pieszych na ul. Pogodnej i ul. Harcerskiej oraz skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Broniewskiego  w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody, Brody-Parcele, koszt: 1318,56 zł,

- Ułożona została kostka betonowa przy świetlicy wiejskiej w Nowym Modlinie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Modlin, koszt: 12067,90 zł, wykonawca „Transbud” ze Szczypiorna,

- Ułożona została kostka betonowa przy świetlicy wiejskiej w Błędowie w ramach funduszu sołeckiego i obywatelskiego sołectwa Błędowo, koszt: 16747,98 zł, wykonawca „Transbud” ze Szczypiorna,

- Ułożona została kostka betonowa przy klubie wiejskim w Kosewie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kosewo, koszt: 11664,81 zł, wykonawca „Transbud” ze Szczypiorna,

- Zakupiono nawierzchnię bezpieczną na plac zabaw w Pomiechówku w ramach funduszu obywatelskiego sołectwa Pomiechówek, koszt: 3523,95 zł,

- Zakupiono materiały oświetleniowe w celu oświetlenia boiska w Nowym Modlinie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Modlin, koszt: 2836,55 zł,

- Wykonany został projekt koncepcyjny oświetlenia terenu placu zabaw w Wymysłach w ramach funduszu sołeckiego, koszt: 1230 zł.

32.  Bieżąca korespondencja z mieszkańcami gminy oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji m.in. Wojewoda Mazowiecki, PGE Dystrybucja S.A., GDDKiA , PSG Sp. z o.o. Starostwo Nowodworskie oraz jednostkami organizacyjnymi.

33.  W okresie od 28 września 2017 r.  do 14 listopada 2017 r. wydano 157 dowodów osobistych mieszkańcom.

 

 

Ad. 17

W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, D. Radwański pytał kiedy będzie wykonany remont kładki w Kosewku.

Ad.22

W sprawach różnych,

Sołtys wsi Stanisławowo Stanisław Calak poruszył sprawę wykonania lewoskrętu w ulicę Nasielską w Pomiechówku oraz temat prowadzonych prac ziemnych na terenie „Białej Prochowni” w Stanisławowie.

 

Dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej Hanna Radywonik podziękowała za dobrą współpracę z Gminą  oraz Dyrektorom Szkół i Ośrodka Kultury za pomoc i wsparcie przy realizowanych przez Szkołę projektach. Zaprosiła też na koncert charytatywny dla chorej Ewelinki,  organizowany przez Szkołę Ponadgimnazjalną.

 

Wójt Dariusz Bielecki poinformował o zakupie nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Pomiechówku. 

 

Ad.23

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 9:40  zamknął XXXII Sesję Rady Gminy.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń