Komunikaty

Sprawozdanie z Nadzwyczajnej XXXIII Sesji Rady Gminy Pomiechówek

30-11-2017

W dniu 29 listopada  2017 roku o godz.14:00 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku, odbyła się XXXIII – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pomiechówek, zwołana na wniosek p. Dariusza Bieleckiego – Wójta Gminy Pomiechówek.

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad ( na 15 osobowy ustawowy skład rady, obecnych 14 radnych) zebranych powitał i obradom w dalszej części przewodniczył p. Jan Drzazgowski – Przewodniczący Rady Gminy Pomiechówek.

Przedstawił porządek obrad, tematami którego, zgodnie z propozycją Wnioskodawcy było:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale  Nr XXXII/273/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.    Zamknięcie sesji.

 

Ad.2

Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.3

Rada Gminy 14 głosami „za”  czyli jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/277/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

 

Zwiększono dochody budżetu gminy w kwocie 2 509,00 zł.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą: 51 322 816,11 zł, w tym:

·         dochody bieżące w kwocie: 39 415 422,48 zł,

·         dochody majątkowe w kwocie: 11 907 393,63 zł.

 

Zwiększono wydatki budżetu w kwocie: 125 814,95 zł, a zmniejszono wydatki budżetu gminy w kwocie: 123 305,95 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 64 098 153,11 zł, w tym:

·         wydatki bieżące w kwocie: 37 827 059,13 zł,

·         wydatki majątkowe w kwocie: 26 271 093,98 zł.

 

Ad.4

W ślad za zmianami w budżecie Rada Gminy Pomiechówek jednogłośnie – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/278/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

 

Ad.5

Rada Gminy – jednogłośnie, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIII/279/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W Uchwale Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzono  następujące zmiany:

§1 pkt  1  lit. c) otrzymał brzmienie :

,, c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48zł  od m  powierzchni, z wyjątkiem:

 -B - tereny mieszkaniowe– 0,35zł,

 - B - tereny mieszkaniowe znajdujące się zgodnie z Uchwała Nr 139/12 z dnia 25 czerwca  2012r Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w całości lub części w obszarze ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego   Warszawa Modlin – 0,27zł.”

 

Pełne teksty podjętych uchwał zamieszcza się na BIP – ie, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 

Ad.6

Wobec faktu  zrealizowania porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14:20 zamknął XXXIII Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Pomiechówek.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń