Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Sesja Rady Gminy Pomiechówek

24-06-2019

 W dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej  odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Pomiechówek

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji RG z dn. 04.06.2019 r.
 4. Raport o stanie gminy za 2018 rok:
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pomiechówek.
 1. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2018 rok i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
 1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
 2. odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pomiechówek,
 3. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
 4. dyskusja dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pomiechówek zadania zarządzania drogą powiatową.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wkra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pomiechówku, objęcie przez Gminę Pomiechówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy miedzy sesjami Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców

 

 

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl