Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu

28-09-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                     Nr WNGP.6840.2.19.2017.WK

 

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK        

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwały Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Modlinie,

 

o g ł a s z a,      

że w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a, odbędzie się  drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Pomiechówek, położonych w obrębie 15- Nowy Modlin, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgi wieczyste nr WA1N/00075186/8 i nr WA1N/00074833/2, stanowiących:

 

1. Działki gruntu o ewidencyjnych numerach 6/116 i 6/121 i łącznej

    powierzchni 0,7637 ha.

    Cena wywoławcza (netto) - 441 000,00 zł

    Wadium -  44 100,00 zł   

    Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 1000.

 

 

2. Działki gruntu o ewidencyjnych numerach 6/118 i 6/124 i łącznej

    powierzchni 0,5019 ha.

    Cena wywoławcza (netto) - 290 000,00 zł

    Wadium - 29 000,00 zł   

    Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 1100.

 

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Pomiechówek w dniu 25 września 2015 r., Uchwała Nr X/88/2015, nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową, zabudowę i urządzenia infrastruktury technicznej związane z oczyszczalnią ścieków, obiekty i urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną, z przeznaczeniem towarzyszącym: budynki gospodarcze, budynki administracyjne, miejsca postojowe i garaże, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, infrastruktura techniczna niezwiązana z oczyszczalnią ścieków.

Działka ewidencyjna nr 6/116 położona jest na terenie zmeliorowanym, na którym zabudowa i zagospodarowanie terenu powinno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Działki ewidencyjne o nr 6/116, 6/121 i 6/118 podlegają przepisom ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ponieważ położone są        w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży mają kształt prostokątów, posiadają dostęp do utwardzonych dróg publicznych, usytuowane wśród zabudowy produkcyjno-magazynowej, na terenie płaskim.

Dla działek dostępna jest energia elektryczna, wodociąg gminny i zbiorcza kanalizacja sanitarna. Na części działek znajdują się przeznaczone do rozbiórki fragmenty starego ogrodzenia, budynki gospodarcze i fragmenty nieczynnej kanalizacji.

Nieruchomości wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, długów oraz ograniczeń  w rozporządzaniu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na rachunek Urzędu Gminy Pomiechówek Nr 38 8011 0008 0020 0200 0273 0003 w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim  lub do kasy Urzędu Gminy Pomiechówek,  w terminie do 04 grudnia 2017 r. Wadium należy wpłacić w pieniądzu. Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pomiechówek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Również niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) wadium zostanie zwrócone w przypadku: odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

Cena ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży warunkowej. Za dokonanie zapłaty uznaje się dzień wpływu należnej płatności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pomiechówek.

Koszty notarialne, sądowe oraz ewentualnego wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumentów potwierdzających tożsamość, dowód wniesienia wadium oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia, regulaminem i warunkami przetargu.

Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest uczestniczyć w przetargu wraz ze współmałżonkiem lub przedłożyć komisji przetargowej pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w drodze przetargu.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Pomiechówek w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę uchyli się, bez usprawiedliwienia, od zawarcia, w wyznaczonym terminie, umowy sprzedaży nieruchomości, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, tel. (22) 765-27-12.

 

                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                                               Dariusz Bielecki

 

                                                                                                                                    Pomiechówek, 27 września 2017 r.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń