Komunikaty

Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Gminy Pomiechówek

27-07-2020

  W dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 8:45 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020).
  4. Zamknięcie sesji.

 

Uchwała NATURA 2000

 

Uchwała nr…../…/2020

Rady Gminy w Pomiechówku

z dnia ………………….. 2020 roku

 

w sprawie zaopiniowania listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) Rada Gminy w Pomiechówku uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się negatywną opinię listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020) położonego na terenie gminy Pomiechówek, dotyczących planowanego włączenia Fortu II w Kosewie i Fortu XVIa w Czarnowie oraz zmiany granic Fortu XIVa w Goławicach.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

                                             

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ……/…./2020

Rady Gminy w Pomiechówku

Z dnia ………………….2020 r.

 

OPINIA

Rady Gminy w Pomiechówku w sprawie zaopiniowania listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020)

 

Rada Gminy w Pomiechówku opiniuje negatywnie listę zmian w sieci obszarów Natura 2000, w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020) położonego na terenie gminy Pomiechówek, dotyczących planowanego włączenia Fortu II Kosewo i Fortu XVIa Czarnowo oraz zmiany granic Fortu XIVa w Goławicach, biorąc pod uwagę zarówno przesłanki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Rady Gminy w Pomiechówku o zaopiniowanie listy zmian w sieci obszarów Natura 2000.

Po zapoznaniu się z listą zmian obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stwierdzono, że proponowane zmiany dotyczą włączenia do Obszaru Forty Modlińskie (PLH140020) Fortu II Kosewo i Fortu XVIa Czarnowo oraz zmiany granic Fortu XIVa w Goławicach. Zakres przekazanych informacji jest niewystarczający do dokonania wnikliwej analizy wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

W projekcie zmian nie przedstawiono zasad gospodarowania i reżimów ochronnych na terenie proponowanym do włączenia w obszar Natura 2000. Z uwagi na brak zasad, konsultacji oraz procedury odwoławczej dla właścicieli terenów do objęcia ochroną Gmina Pomiechówek nie może brać odpowiedzialności za utrudnienia i ograniczenia praw własności, które wprowadza wyznaczony obszar Natura 2000 na terenie gminy Pomiechówek. Zdaniem Rady Gminy w Pomiechówku powinny zostać przeprowadzone konsultacje w formie umożliwiającej wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z tym projektem, konsekwencjami jego wdrażania i możliwościami rozwoju gospodarczego tych obszarów.

W bliskim sąsiedztwie planowanych do włączenia obszarów znajduje się Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym, co w przyszłości może w sposób znaczący ograniczyć jego rozwój i planowanie inwestycji szczególnie po jego północno-wschodniej stronie. Lotnisko i jego rozwój mają bardzo duże znaczenie dla regionu i kraju.

 

Rada Gminy w Pomiechówku biorąc pod uwagę zarówno przesłanki przyrodnicze jak i gospodarcze, o których mowa wyżej opiniuje negatywnie listę zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Forty Modlińskie (PLH140020) w kształcie proponowanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 30 czerwca 2020 roku (znak DZP-WO.630.21.2020.SW).

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Drzazgowski

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl