Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw

07-09-2017

Zarządzenie Nr 61/2017

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Pomiechówek zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pomiechówek.

 

Na podstawie art.5a ust. 1 w związku z art.35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pomiechówek zarządzam, co następuje:

                                                                                                                               § 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pomiechówek zmieniających uchwały w sprawie  statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pomiechówek.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany statutów sołectw stanowiących załącznik do uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pomiechówek.

                                                                                                                                 § 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach w okresie od 1 września 2017 r.  do 30 września 2017 r.

2. Projekty statutów:

1) Udostępnione zostaną mieszkańcom sołectw Gminy Pomiechówek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz podczas zebrań wiejskich.

2) Wyłożone w Urzędzie Gminy Pomiechówek ( pokój nr 1) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

3) Udostępnione u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Pomiechówek lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej.

3. Opinię w sprawie przyjęcia statutu wyrażają mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego poprzez oddanie głosu popierającego lub przeciwnego.

4. Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole oddzielnie dla każdego sołectwa.

                                                                                                                                   § 3.

Opinie, uwagi i wnioski, które wpłyną po dniu 30 września 2017 roku nie zostaną rozpatrzone.

 

                                                                                                                                    § 4.

Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem konsultacji powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                                                                                     § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                                                                    /-/ Dariusz Bielecki

 

W załączeniu projekt uchwały.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń