Komunikaty

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

05-09-2017

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018

 

Wójt Gminy Pomiechówek zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z Uchwałą NR LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje trwają od 7 września 2017 roku do 20 września 2017 roku.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.pomiechowek.pl, stronie internetowej gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pomiechówku.

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać:

w terminie do 20 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek.

Listownie na adres:

Urząd Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a

05-180 Pomiechówek


Drogą elektroniczną:

e-mail:

 

W załączeniu projekt programu oraz projekt uchwały.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń