Komunikaty

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2022

23-11-2021

Wójt Gminy Pomiechówek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2022. Konsultacje inicjowane są zgodnie z Uchwałą nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 24 listopada 2021 roku do 7 grudnia 2021 roku.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego oraz umożliwia powierzenie lub wspierania zadań publicznych. Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.pomiechowek.pl, na stronie internetowej gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 7 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek.

Listownie na adres:

Urząd Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

Drogą elektroniczną:

e-mail:

Poniżej publikujemy projekt programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022, a także projekt uchwały Rady Gminy w tej sprawie. 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl