Komunikaty

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy

11-10-2021

W dniu 12 października 2021 r. o godz.13:30 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pomiechówek za I półrocze 2021 r.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 3. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wkra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pomiechówku, objęcie przez Gminę Pomiechówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomiechówku.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie uznania Rady Gminy Pomiechówek za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej przy ul. Lotników w Pomiechówku.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej w Starym Orzechowie.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 22 – Śniadówko, gminie Pomiechówek.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Śniadówko.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pomiechówek na rok szkolny 2021/2022.
 14. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Pomiechówek.
 15. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 16. Poinformowanie o złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa spowodowanym podjęciem 31 marca 2016 r. Uchwały Nr XV/140/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo.
 17. Sprawy różne.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl