Jeśli chcesz podzielić swoją nieruchomość

Podstawa prawna dokonania podziału nieruchomości:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r., poz. 518),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks cywilny itd.).

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Wniosek o podział nieruchomości składa się w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, pok. 10.

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. Akt Własności Ziemi, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienia sądu itd.);
 2. wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości podlegającej podziałowi (nie starszy niż 3 miesiące) - (dokument otrzyma właściciel nieruchomości bądź osoba upoważniona przez właściciela w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, pok. 22);
 3. kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (nie starszy niż 3 miesiące) - (dokument można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, pok. 203);
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa  w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami – min.3 egzemplarze;
 5. wykaz zmian gruntowych;
 6. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. mapy z projektem podziału.

Dokumenty wymienione w pkt 5-8 przygotowuje uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest zadaniem gminy i jest prowadzone przez Wójta Gminy Pomiechówek. Jest to postępowanie dwuetapowe. Pierwszy etap dotyczy ustalenia zgodności projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wyrażone w formie postanowienia, a drugi etap dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl