Jeśli chcesz podzielić swoją nieruchomość

Podstawa prawna dokonania podziału nieruchomości:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r., poz. 518),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks cywilny itd.).

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Wniosek o podział nieruchomości składa się w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, pok. 10.

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. Akt Własności Ziemi, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienia sądu itd.);
 2. wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości podlegającej podziałowi (nie starszy niż 3 miesiące) - (dokument otrzyma właściciel nieruchomości bądź osoba upoważniona przez właściciela w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, pok. 22);
 3. kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (nie starszy niż 3 miesiące) - (dokument można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, pok. 203);
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa  w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami – min.3 egzemplarze;
 5. wykaz zmian gruntowych;
 6. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. mapy z projektem podziału.

Dokumenty wymienione w pkt 5-8 przygotowuje uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest zadaniem gminy i jest prowadzone przez Wójta Gminy Pomiechówek. Jest to postępowanie dwuetapowe. Pierwszy etap dotyczy ustalenia zgodności projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wyrażone w formie postanowienia, a drugi etap dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń