most_park_pomiechowek_300_dpiDSC_9696.jpg

Informacje o uprawie maku i konopi włóknistych

W przypadku zainteresowania uprawą maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Pomiechówek należy sprawę  zgłosić do tutejszego urzędu w terminie do dnia 27 września roku poprzedzającego planowaną uprawę.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • informację o proponowanej wielkości uprawy (powierzchnia),
  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • gatunek uprawy (mak, konopie włókniste),
  • nr działki ewidencyjnej.

 

Tutejszy urząd zgłosi zebrane dane w ramach propozycji do przygotowywanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wnioski odnośnie planowanej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego mogą być także składane przez podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu. Zgłoszona przez te podmioty powierzchnia pod uprawę, zostanie również uwzględniona w ww. uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.