Aktualności

Obowiązek posiadania umów!

29-07-2020

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek, przyjętym uchwałą nr Uchwałą Nr XVII/128/2020 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 14 lutego 2020 roku, właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pomiechówek. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ilości nieczystości ciekłych w poszczególnych budynkach ustalane są na podstawie ilości zużytej wody. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustalana jest zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70)

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara grzywny. Za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego mandat w wysokości do 500 zł.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl