Aktualności

Listopadowe inwestycje w Nowym Modlinie

14-11-2019

Listopad to czas realizacji zadań inwestycyjnych w Nowym Modlinie. Rondo, ciąg pieszo-rowerowy oraz droga w Stanisławowie to elementy infrastruktury, które będą modernizowane w tym miesiącu.

 

Rondo w Nowym Modlinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek”.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej nr 2413W, przebudowa konstrukcji drogi gminnej w stronę osiedla „Nowy Modlin", modernizacja odcinka gruntowej drogi gminnej prowadzącej w kierunku miejscowości Stanisławowo oraz wykonanie dwóch zjazdów wraz z wycinką drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano budowę ciągu pieszo-rowerowego od strony osiedla w kierunku drogi powiatowej.

Na dzień dzisiejszy wykonana została większość prac brukarskich. Obecnie trwają prace związane z korytowaniem gruntu i wykonaniem podbudowy.

Realizacja inwestycji pomoże skomunikować tereny inwestycyjne, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i przepustowości skrzyżowania. Wykonana konstrukcja nawierzchni jezdni dostosowana będzie do obciążenia związanego z obsługą strefy ekonomicznej.

 

Koszt inwestycji wyniesie 888 888,88 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego oraz dotację celową z powiatu nowodworskiego.

 

Ciąg pieszo-rowerowy w Nowym Modlinie

Trwają prace odbiorowe związane z realizacją zadania związanego z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2413W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Wykonawca powiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

Zakres zadania obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej na odcinku o długości 380 m i szerokości 2,5 m wraz z wykonaniem zjazdów i przepustów.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników nowopowstałych firm w strefie ekonomicznej jak i stałych mieszkańców gminy.

 

Koszt inwestycji: 258 925,33 zł. 

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego oraz dotację celową z powiatu nowodworskiego.

 

Droga Stanisławowo-Nowy Modlin

W miejscowości Stanisławowo prowadzone są obecnie roboty budowlane w ramach zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej nr 240556W na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 240556W z drogą krajową nr 62. Droga ta stanowi dodatkowe połączenie drogi krajowej z terenami objętymi Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa Pomiechówek.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie drogi gminnej o szerokości 6 m z masy bitumicznej, poboczy z kruszywa łamanego oraz przebudowa istniejących zjazdów. Ponadto, projektuje się przebudowę drogi krajowej nr 62 poprzez poszerzenie jezdni w celu wykonania pasa wyłączenia z ruchu tzw. prawoskrętu dla skręcających w drogę gminną od strony Pomiechówka. Projekt przewiduje także konieczność rozbiórki wysepek (elementów stałej organizacji ruchu) zamontowanych w ciągu DK62. W efekcie zaprojektowanych robót na całej szerokości jezdni drogi krajowej będzie położona nowa warstwa ścieralna. W ramach inwestycji powstanie również chodnik w celu doprowadzenia ruchu pieszego do zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania przejść dla pieszych.

Na dzień dzisiejszy wykonano stabilizację gruntu, przepusty pod drogami i ustawiono oporniki (obustronnie). Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy oraz wycinką drzew kolidujących z inwestycją.

Projektowana przebudowa poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przedmiotowych dróg i usprawni ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania. 

 

Koszt inwestycji wyniesie 2 978 994,54 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl