Aktualności

Absolutorium na tak!

27-07-2020

W dniu 15 lipca odbyła się Sesja Rady Gminy Pomiechówek, w trakcie której radni wyrazili pozytywną ocenę pracy wójta gminy w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2019 r.

Podobnie jak w roku poprzednim, w związku z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęto od przedstawienia Raportu o stanie gminy za 2019 r. Dokument ten zawiera dane, zaprezentowane w podziale na poszczególne obszary tematyczne, a w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, finanse gminy, inwestycje, demografię, gospodarkę komunalną, zagospodarowanie przestrzenne, oświatę, kulturę, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i bezpieczeństwo publiczne. Zgodnie z procedurą – przedstawienie raportu, który jest dostępny poniżej, zakończyła debata, w której radni zabrali głos. Następnie w wyniku głosowania radni jednomyślnie udzielili wójtowi wotum zaufania.

Udzielenie absolutorium poprzedzone było odczytaniem przez skarbnika gminy uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Opinia Izby była pozytywna. 

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium radni zostali zapoznani ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2019 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium wójtowi z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek w sprawie udzielenia absolutorium.

Przewodniczący rady Jan Drzazgowski pogratulował wójtowi sprawnego zarządzania gminą i budżetem, a wójt podziękował radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl