Jak legalnie wyciąć drzewa

Zmiana przepisów o wycince drzew i krzewów - od 1 stycznia 2017 r.

Urząd Gminy Pomiechówek informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r., właściciele prywatnych posesji mogą wyciąć znajdujące się na nich krzewy i drzewa bez konieczności uzyskania zgody wójta, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga zezwolenia.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane również w odniesieniu do:

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Jednak w przypadku, gdy wycinka drzew ma związek z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą (np. w miejscu rosnących drzew planujemy budowę budynku usługowego) istnieje konieczność uzyskania stosownego zezwolenia.

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń. 

 

 

 

Licznik inwestycji 2006-2014

Zainwestowane w infrastrukturę

Wartość podpisanych umów

Wartość dofinansowania

Kalendarz Wydarzeń